ไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรกู่ทอง
ไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ในการมาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนที่มาติดต่อราชการในหน่วยงาน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร